Regulamin sklepu internetowego

myperfectface.pl

§ 1 DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

Lp.

Wyrażenie

Znaczenie

1.

Administrator

Perfect Face Liliia Dvoretska

 Jednoosobowa Działalność Gospodarcza z siedzibą we Wrocławiu. Początek działalności firmy na rynku to 2020 rok. Przedsiębiorstwo znajduje się na Przyjaźni 4D lok. 22. Korespondencyjny kod pocztowy to: 53-030 Wrocław, NIP 8992881627, REGON 386395048.

2.

Regulamin

niniejszy regulamin sklepu internetowego www.myperfectface.pl

3.

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Sklepie

4.

Abonament

opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Sklepie

5.

Kursy i warsztaty online (KiW)

usługa polegająca na udostępnieniu zestawu ćwiczeń na mięśnie twarzy Użytkownikowi

6.

Dostęp

usługa polegająca na udostępnieniu przez Administratora treści związanych z KiW, za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika

7.

Usługa

Dostęp oraz konsultacje

8.

Urządzenie Mobilne

przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android

9.

Serwis

strona internetowa umieszczona pod adresem: www.myperfectface.pl wraz ze wszystkimi podstronami

10.

Zestaw ćwiczeń na kursach i warsztatach  

usługa polegająca na udostępnieniu odpowiedniego zestawu ćwiczeń Użytkownikowi; w ramach usługi Użytkownik uzyskuje również za pośrednictwem Serwisu dostęp do filmów treningowych.

11.

Dzień Roboczy

każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów których przedmiotem są KiW lub Dostęp.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna i niezbędna w celu korzystania z Serwisu oraz zawierania umów. W przypadku braku wyrażenia zgody na związanie się postanowieniami regulaminu Użytkownik traci możliwość skutecznego zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin, treści zawarte w Serwisie, KiW są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://myperfectface.pl/regulamin-sklepu/ w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich usług oraz produktów oraz ich cen znajdujących się na stronie Serwisu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w wersji 11,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  5. włączona usługa JavaScript
  6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 11.2 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
 3. Serwis lub Aplikacja mogą działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis lub Aplikacja będą funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz pobranie i korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.
 5. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Powyższe nie dotyczy przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują każdorazowo komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu, na jego głównej stronie. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu.
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje za pośrednictwem formularza zakupu wybranego Kursu lub Warsztatów w Serwisie. 
 3. Akceptacja Regulaminu wymaga kliknięcia w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika. Następnie Administrator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.
 5. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, że podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Administratora. Dane osobowe podane przez Użytkownika traktowane są jako informacje poufne i służą jedynie odpowiedniej realizacji usługi i dla celów komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie.
 2. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu i podanie wszystkich wymaganych danych, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób opisany w Regulaminie.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i przy zachowaniu wymogów i zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Administrator umożliwia nabycie KiW oraz innych prezentowanych przez siebie Usług za pośrednictwem aplikacji ,,Instagram’’.
 4. Administrator zastrzega, że nabycie kursów ,,SHINE up’’ i ,,DIAMOND pro’’ jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Administratora w sposób opisany w ustępach poniżej.
 5. W celu złożenia zamówienia na usługi za pośrednictwem Serwisu należy:                            a) wybrać usługę, a następnie umieścić ją w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”);                                                                                                                                                                          b) wybrać odpowiednią formę płatności (po kliknięciu przycisku ,,przejdź do płatności’’;                                                                                                                             c) podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie dane do faktury VAT); Użytkownik może podać także dane opcjonalne oraz uwagi, które zamieszcza się w elektronicznym formularzu dostępnym pod adresem internetowym: https://myperfectface.pl/kontakt/
 1. d) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);                                                                                                                                           e) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. W celu nabycia KiW i Usług Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź aplikacji ,,Instagram’’, Użytkownik obowiązany jest do podania danych oraz informacji określonych w ust. 5 lit. b-d oraz złożyć oświadczenie o treści ,,Zamawiam z obowiązkiem zapłaty’’.
 2. Usługi obejmują liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika Kursem lub Warsztatów. Usługa nie odnawia się automatycznie na kolejny okres odpowiadający okresowi wybranemu pierwotnie przez Użytkownika. 
 3. Przez okres trwania zakupionej Usługi, za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będzie posiadał w zależności od zakupionej Usługi dostęp do treści dotyczących odpowiednio KiW, a w szczególności:
  1. Nagrania ćwiczeń na mięśnie twarzy.
  2. Nagrania technik rozluźniających mięśnie.
  3. Nagranie masażu drenującego limfę.
  4. Nagranie ćwiczeń na asymetrię twarzy.
  5. Nagranie warsztatów z tapingu estetycznego na twarz.
  6. Nagranie warsztatów mini.
  7. Nagranie webinaru: czoło, oczy, środkowa część twarzy, dolna część twarzy.
 4. Przez okres trwania zakupionej Usługi Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące stosowania odpowiednio KiW.
 5. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za KiW (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” przy wybranym sposobie płatności) lub z pierwszym dniem automatycznie odnowionego okresu o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:
  • KiW
  • Dostęp.
 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 7. Dostęp do treści o których mowa w § 5 ust. 3-4 Regulaminu Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora uznania na rachunek bankowy operatora sklepu z którym jest powiązany Serwis.
 8. KiW zostaną udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od potwierdzenia transakcji przez użytkownika.
 9. Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.
 10. Administrator nie przewiduje możliwości dokonywania przerw pomiędzy poszczególnymi KiW w przypadku wykupienia Dostępu na okres dłuższy niż jedno KiW.

§ 6 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru Użytkownik wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz zamówienia.
 2. Z zastrzeżeniem ustępu 4. poniżej, momentem zawarcia umowy oraz warunkiem przystąpienia Administratora do realizacji zamówienia jest zapłata należności przez Użytkownika. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Administratora.
 3. Do momentu dokonania wyboru płatności w sposób określony w § 5 ust. 5 umowy lub automatycznego odnowienia okresu, o którym mowa w § 5 ust. 7, Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.
 4. Wszystkie ceny oraz koszty przesyłki podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:
  1. w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy do godziny 13.00 – tego samego dnia;
  2. w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – najbliższego Dnia Roboczego.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Kwota Dostępu jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostęp do KiW.
 2. Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności za KiW. Lista aktualnie akceptowanych form płatności dostępna jest w Serwisie w zakładce Koszyk. W przypadku korzystania z pośrednictwa PayU oraz innych operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.
 3. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności za KiW. Jednakże wszelkie zaistniałe koszty zapłaty niezależne od Administratora (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Użytkownika.
 4. Administrator nie może jednak żądać od Użytkownika będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Administratora koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
 5. Administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z infolinii. Użytkownik ponosi jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfikatorem opłat stosowanym przez operatora Użytkownika.
 6. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Podczas składania zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w formularzu, o którym mowa w § 6 ust. 1. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, papierowej na adres wskazany przez Użytkownika. 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) w przypadku zawarcia przez Administratora i Użytkownika będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość w zakresie usług, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku pomyłki Użytkownika co do ilości zamawianych usług lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, ma on prawo do zmiany zamówienia w ciągu 3 godzin od przyjęcia zamówienia, chyba że dokonał już płatności. Po dokonaniu korekty zamówienia Administrator wysyła Użytkownikowi e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 5-6  Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. 
 5. Jeżeli umowa dotycząca usług była zawierana za pośrednictwem Serwisu to w celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej w ust. 6-10.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora wskazany w § 1 lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu.
 8. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
 9. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów przesyłki zwrotu.
 10. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

§ 9 REKLAMACJA

 1. Jeśli usługa zamówiona przez Użytkownika jest wadliwa, Użytkownikowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Nie uważa się w szczególności za wadę KiW sytuację, gdy Użytkownik nie może odczytać pliku ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 -4 oraz § 15 Regulaminu.
 3. Reklamacje co do KiW lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 13 Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
  2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
  3. wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 6. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

§ 10 STOSOWANIE I REZULTATY KiW

 1. Sporządzenie przez Administratora KiW dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed rozpoczęciem stosowania KiW należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania KiW przez konkretnego Użytkownika.
 2. Wielość czynników wpływających na skuteczność KiW powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie KiW przyniosą zamierzony rezultat lub nie spowodują wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania i skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania KiW. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie oczekiwanego przez Użytkownika rezultatu.
 3. Efekty stosowania KiW przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 4. KiW nie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie nie powinny korzystać z KiW.
 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w KiW nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
 6. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że KiW mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do KiW. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania KiW we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości KiW jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie KiW osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu.,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
  4. usuwanie zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na KiW.
  5. najmowanie i użyczanie KiW; 
  6. ingerowanie w treść i zawartość KiW.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść KiW nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 4. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do usług znajdujących się w Serwisie osoba, która dopuściła się naruszenia (także Użytkownik), zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 2-krotnej wysokości ceny brutto tej usługi za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz. Nie wyłącza to prawa Administratora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

§ 12 ODPOWIEDZIALNIŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
 1. a) Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje, o których mowa w § 3.
 2. b) Braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
 3. c) Siły wyższej.
 4. d) Awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 5. e) Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Użytkownika. 
 6. f) Niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisu, w tym do zasad określonych w Regulaminie.
 7. g) Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu stosownie do komunikatów zamieszczonych w Serwisie.
 8. h) Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu lub korzystających z Serwisu.
 9. i) Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik, bądź w sytuacji zablokowania wiadomości Administratora za pośrednictwem aplikacji ,,Instagram’’, w tym za awarie techniczne występujące u tychże dostawców.

§ 13 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  2. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa.

§ 14 KONTAKT

Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:

 1. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,
 2. pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.

§ 15 DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są url(’front/privacy-policy’)?>”>Polityce Prywatności i Cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 16 TREŚCI CYFROWE

 1. Treściami cyfrowymi przekazywanymi konsumentowi w ramach realizacji umowy są potwierdzenie zawarcia umowy, KiW, filmy treningowe oraz Regulamin, o ile Użytkownik zdecyduje się na jego pobranie. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zawierania umów związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi zawieranie umów w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
 2. Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarki internetowej:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w wersji 11,
  3. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  4. włączona obsługa Java Script,
  5. aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  6. zainstalowanego system operacyjnego iOS (wersja 11.2 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
 3. Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Użytkownik może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Administrator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

§ 17 ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że umowy dotyczące Usług oraz sprzedaży Towarów złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Zmiana Regulaminu powoduje, że automatyczne odnowienie o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu jest niemożliwe.
 2. Zawarcie nowej umowy dotyczącej Usług lub umowy sprzedaży Towaru przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa KiW w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.

Dołącz do mojej społeczności

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje od wszystkich nowościach

.

Copyright Perfect Face 2020. Projekt design BRAND SUGAR. Polityka prywatności. Regulamin sklepu