Regulamin sklepu internetowego

myperfectface.pl

§ 1 DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

Lp. Wyrażenie Znaczenie
1 Administrator Perfect Face Liliia Dvoretska
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza z siedzibą we Wrocławiu. Początek działalności firmy na rynku to 2020 rok. Przedsiębiorstwo znajduje się na Przyjaźni 4D lok. 22. Korespondencyjny kod pocztowy to: 53-030 Wrocław, NIP 8992881627, REGON 386395048.
2 Regulamin Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.myperfectface.pl
3 Użytkownik Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Sklepie.
4 Abonament Opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Sklepie.
5 Kursy i warsztaty online (KiW) Usługa polegająca na udostępnieniu zestawu ćwiczeń na mięśnie twarzy Użytkownikowi.
6 Dostęp Usługa polegająca na udostępnieniu przez Administratora treści związanych z KiW, za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika.
7 Usługa Dostęp oraz konsultacje.
8 Urządzenie Mobilne Przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android.
9 Serwis Strona internetowa umieszczona pod adresem: www.myperfectface.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
10 Zestaw ćwiczeń na kursach i warsztatach Usługa polegająca na udostępnieniu odpowiedniego zestawu ćwiczeń Użytkownikowi; w ramach usługi Użytkownik uzyskuje również za pośrednictwem Serwisu dostęp do filmów treningowych.
11 Dzień Roboczy Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów których przedmiotem są KiW lub Dostęp.
 • Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin, treści zawarte w Serwisie, KiW są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 • Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://myperfectface.pl/regulamin-sklepu/ w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w wersji 11,
  • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  • obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  • włączona usługa JavaScript
  • zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 11.2 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
 • Serwis lub Aplikacja mogą działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis lub Aplikacja będą funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 • Korzystanie z Serwisu oraz pobranie i korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.

§ 4 REJESTRACJA

 • Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu.
 • Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje za pośrednictwem formularza zakupu wybranego Kursu lub Warsztatów w Serwisie.
 • Akceptacja Regulaminu wymaga kliknięcia w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika. Następnie Administrator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG

 • Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie.
 • Usługi obejmują liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika Kursem lub Warsztatów. Usługa nie odnawia się automatycznie na kolejny okres odpowiadający okresowi wybranemu pierwotnie przez Użytkownika.
 • Przez okres trwania zakupionej Usługi, za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będzie posiadał w zależności od zakupionej Usługi dostęp do treści dotyczących odpowiednio KiW, a w szczególności:
  • Nagrania ćwiczeń na mięśnie twarzy.
  • Nagrania technik rozluźniających mięśnie.
  • Nagranie masażu drenującego limfę.
  • Nagranie technik masażu na twarz.
  • Nagranie ćwiczeń na asymetrię twarzy.
  • Nagranie warsztatów z tapingu estetycznego na twarz.
  • Nagranie warsztatów mini.
  • Nagranie webinaru: czoło, oczy, środkowa część twarzy, dolna część twarzy.
 • Przez okres trwania zakupionej Usługi Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące stosowania odpowiednio KiW.
 • Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za KiW (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” przy wybranym sposobie płatności) lub z pierwszym dniem automatycznie odnowionego okresu o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:
  • KiW
  • Dostęp.
 • Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 • Dostęp do treści o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora uznania na rachunek bankowy operatora sklepu z którym jest powiązany Serwis.
 • KiW zostaną udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od potwierdzenia transakcji przez użytkownika.
 • Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.
 • Administrator nie przewiduje możliwości dokonywania przerw pomiędzy poszczególnymi KiW w przypadku wykupienia Dostępu na okres dłuższy niż jedno KiW.

§ 6 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 • W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru Użytkownik wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz zamówienia.
 • Z zastrzeżeniem ustępu 3. poniżej, momentem zawarcia umowy oraz warunkiem przystąpienia Administratora do realizacji zamówienia jest zapłata należności przez Użytkownik. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Administratora.
 • Wszystkie ceny oraz koszty przesyłki podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 • Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 • Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:
  • w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy do godziny 13.00 – tego samego dnia;
  • w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – najbliższego Dnia Roboczego.

§ 7 PŁATNOŚCI

 • Kwota Dostępu jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostęp do KiW.
 • Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności za KiW. Lista aktualnie akceptowanych form płatności dostępna jest w Serwisie w zakładce Koszyk. W przypadku korzystania z pośrednictwa PayU oraz innych operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.
 • Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności za KiW.
 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 • Administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z infolinii. Użytkownik ponosi jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfikatorem opłat stosowanym przez operatora Użytkownika.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 • Jeżeli umowa dotycząca usług była zawierana za pośrednictwem Serwisu to w celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej w ust. 3-7.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora wskazany w § 1 lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu.
 • W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
 • Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów przesyłki zwrotu.
 • Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

§ 9 REKLAMACJA

 • Reklamacje co do KiW lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 14 Regulaminu.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  • oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
  • wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
  • wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 • Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 • Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

§ 10 STOSOWANIE I REZULTATY KiW

 • Sporządzenie przez Administratora KiW dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed rozpoczęciem stosowania KiW należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania KiW przez konkretnego Użytkownika.
 • Wielość czynników wpływających na skuteczność KiW powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie KiW przyniosą zamierzony rezultat lub nie spowodują wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania KiW.
 • Efekty stosowania KiW przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 • KiW nie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie nie powinny korzystać z KiW.
 • Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w KiW nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
 • Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że KiW mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 • W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do KiW. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania KiW we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości KiW jak i jego części:
  • udostępniania i prezentowanie KiW osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu,
  • publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
 • Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść KiW nie została ujawniona osobom niepowołanym.

§ 12 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 • Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  • sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  • pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 • Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 • Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa.

§ 13 KONTAKT

Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:

 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,
 • pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.

§ 14 DANE UŻYTKOWNIKA

 • Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są url(’front/privacy-policy’)?>”>Polityce Prywatności i Cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 15 TREŚCI CYFROWE

 • Treściami cyfrowymi przekazywanymi konsumentowi w ramach realizacji umowy są potwierdzenie zawarcia umowy, KiW, filmy treningowe oraz Regulamin, o ile Użytkownik zdecyduje się na jego pobranie. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zawierania umów związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi zawieranie umów w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
 • Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest posiadanie przez Użytkownika:
  • urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarki internetowej:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w wersji 11,
  • obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  • włączona obsługa Java Script,
  • aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  • zainstalowanego system operacyjnego iOS (wersja 11.2 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
 • Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Użytkownik może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Administrator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

§16 ZMIANY REGULAMINU

 • Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że umowy dotyczące Usług oraz sprzedaży Towarów złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Zmiana Regulaminu powoduje, że automatyczne odnowienie o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu jest niemożliwe.
 • Zawarcie nowej umowy dotyczącej Usług lub umowy sprzedaży Towaru przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.

Dołącz do mojej społeczności

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje od wszystkich nowościach

.

Copyright Perfect Face 2020. Projekt design BRAND SUGAR. Polityka prywatności. Regulamin sklepu