Polityka prywatności strony internetowej

myperfectface.pl

Informacje ogólne

Perfect Face Liliia Dvoretska Jednoosobowa działalność gospodarcza gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową myperfectface.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”. Ponadto wprowadziliśmy śródtytuły które ułatwią Tobie wyszukanie interesujących Cię informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności należącą do jednoosobowej działalności gospodarczej stronę internetową myperfectface.pl oraz wszystkie inne strony internetowe których jesteśmy właścicielem (dalej „Witryna” lub „Witryny”).

Administrator Danych Osobowych

Perfect Face Liliia Dvoretska

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza z siedzibą we Wrocławiu. Początek działalności firmy na rynku to 2020 rok. Przedsiębiorstwo znajduje się na Przyjaźni 4D lok. 22. Korespondencyjny kod pocztowy to: 53-030 Wrocław, NIP 8992881627, REGON 386395048. jest administratorem Twoich danych osobowych.

Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem kontakt@myperfectface.pl

Inspektor Ochrony Danych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Liliia Dvoretskiej z którą kontakt jest możliwy mailowo pod adresem kontakt@myperfectface.pl lub telefonicznie pod numerem +48 731 923 873

Dane osobowe, które zbieramy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usług jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Gromadzimy informacje o tobie z różnych źródeł:

Informacje, które nam dostarczasz

Wymagamy od Ciebie podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę:

a) adres e-mail b) imię c) nazwisko d) adres dostawy e) numer telefonu

W przypadku korzystania z newslettera:

a) adres e-mail b) imię (nie zawsze)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:

a) Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych środków poza sieciowych.

b) Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.

c) Informacje, które udostępniasz w swoich postach: Możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie komentarze, lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.

Informacje, jakie zbieramy automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:

a) adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)

b) adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej

c) konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania

d) wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie

e) czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie

f) rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego

g) rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)

h) informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies

i) informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mejlowe.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.

b) Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.

c) Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

d) Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

e) Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

Udostępnianie Twoich Danych

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:

a) osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych

b) dostawcom usług kurierskich i pocztowych

c) dostawcom usług płatności elektronicznych

d) dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową

e) dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę

f) dostawcom usług księgowych

g) innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

a) jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;

b) jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

c) w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Twoje prawa

Posiadasz prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych

b) prawo ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przenoszenia danych

f) cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego Twoich danych osobowych opartego naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym profilowania. W razie wniesienia przez Ciebie sprzeciwu nie wolno będzie nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub będziemy w stanie wykazać podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już nam przetwarzać do takich celów.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa.

Międzynarodowe Transfery Danych

Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takim przypadku Administrator zapewnia respektowanie prawo do prywatności.

W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zależności od okoliczności danego przypadku będzie odbywał się na zasadach określonych w art. 44 – 49 RODO tj. w szczególności na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych w państwie trzecim, wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

Okres przechowywania danych

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją łączącej nas umowy, to przechowujemy je przez okres obowiązywania umowy jednak nie krócej niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń które mogą z niej wyniknąć.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, to przechowujemy je do momentu wygaśnięcia takiego prawnie uzasadnionego interesu, wygaśnięcia plików cookies, lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania (zapoznaj się z informacją dotyczącą prawa sprzeciwu).

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi, to przechowujemy je przez okres czasu wynikający z przepisów dotyczących obowiązku prawnego w związku z którym dochodzi do ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na więcej niż jednej podstawie (realizacja umowy, nasz uzasadnionym interes, obowiązek prawny lub Twoja zgoda), to zaprzestaniemy ich dalszego przechowywania z chwilą kiedy żadna z tych podstaw nie będzie dalej obowiązywać.

Małoletni

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.

Ciasteczka – Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w celach:

a) zapewnić Ci dostęp do usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach,

b) udoskonalać nasze Witryny i usługi,

c) zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach,

d) lepiej przedstawiać nasze usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych,

e) oraz jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

W zależności od kryterium cookies można podzielić na różne rodzaje.

Ze względu na czas, przez jaki cookies są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak tylko do czasu przebywania na naszej Witrynie, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;

b) stałe – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie.

Ze względu na pochodzenie można wyróżnić następujące rodzaje ciasteczek:

Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczane bezpośrednio przez nas kiedy odwiedzasz Witryny.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – korzystając z naszych Witryn możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów, które świadczą na naszą rzecz usługi.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać,

Funkcjonalne – pozwalają nam na analizę w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,

Reklamowe/biznesowe – pozwalają nam lepiej oceniać efektywność naszych działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od naszych partnerów z których usług korzystamy w celu analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez naszych dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez naszych partnerów.

Poniżej znajdziesz opis ciasteczek z których korzystają nasze Witryny oraz jak możesz wyłączyć ich zastosowanie.

Nasze ciasteczka (ciasteczka niezbędne).

Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony, logowanie się czy też umieszczanie zakupów w koszyku.

Opt-out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli nam na ulepszenie Witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie nam udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU-US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

Opt-out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Nasze Witryny korzystają z Google AdWords w celu reklamy naszych produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NAM NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.

Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Google DoubleClick (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Nasze Witryny korzystają z Google DoubleClick – ciasteczek pozwalających nam na kontrolowanie jak często dana reklama jest wyświetlana w przeglądarce, jak długo trwa jej wyświetlanie oraz przez jaki okres czasu reklama może pojawić się w przeglądarce. Na tej podstawie możemy oceniać skuteczność naszych reklam.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Vimeo (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi Vimeo zapewnianej przez Vimeo, Inc, która pozwala nam na udostępnianie Tobie w Witrynie nagrań wideo. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat zapoznaj się z Cookie Policy and Privacy usługi.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Opt-out.

Facebook Pixel

Nasze Witryny korzystają z usługi Facebook Pixel zapewnianej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta pozwala nam na śledzenie Twojego zachowania po tym jak zobaczyłeś albo kliknąłeś w reklamę pochodzącą Facebooka. Ta usługa jest zaprojektowana w sposób pozwalający na ocenę wpływu reklam pochodzących z Facebooka w celach statystycznych i badaniu rynku, i pomaga nam w ulepszaniu naszych przyszłych reklam. Dane zbierane w ten sposób są anonimowe i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebooka i mogą być łączone z Twoim facebookowym profilem, a następnie wykorzystane przez Facebooka w jego własnych celach reklamowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności Facebooka dostępnej tutaj. W związku z Facebook Pixel na Twoim urządzeniu może zostać umieszczone ciasteczko.

Opt-out: W celu wyłączenia Facebook Pixel kliknij w link Opt-out.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera

W celu wyłączenia ciasteczek na urządzeniach mobilnych w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego kliknij w odpowiedni link poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Android iOS BlackBerry Windows Phone

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

O uzyskanie dodatkowych informacji może również zwróci się bezpośrednio do nas lub naszego Inspektora Ochrony Danych.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn.

Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Dołącz do mojej społeczności

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje od wszystkich nowościach

.

Copyright Perfect Face 2020. Projekt design BRAND SUGAR. Polityka prywatności. Regulamin sklepu